Полезна информация

Могат ли резултатите от един ДНК тест / експертиза за определяне на произход и биологично родство да се ползват за извличане на друга информация за изследваното лице?
Получените индивидуални ДНК профили на лица, които са изследвани с цел определяне на бащинство / майчинство или биологично родство, не носят друга генетична информация за индивида освен тази, която се съдържа в променливите участъци от неговата ДНК молекула, които не кодират белтъци и нямат контролни функции по отношение експресията на неговите гени. Поради това индивидуалният ДНК профил на човек не може да се ползва за изясняване на други въпроси, свързани с генетиката му (например – наличие на или риск от генетично заболяване, предразположение към ракови, психични или хронични заболявания, риск от развитие на зависимост към алкохол или наркотици) и / или поведението му.
Защо не препоръчваме извършването на анонимни (тайни) тестове за бащинство, майчинство, произход или родство?
Основната цел на потребителя на този вид услуги е да получи надеждно доказателство за установено или изключено бащинство, майчинство, произход по бащина/майчина линия или биологично родство по отношение на изследваните лица. Ако тези лица не се идентифицират чрез данни по лична карта / паспорт или удостоверение за раждане, в полученият от потребителя „резултат от ДНК тест“ не фигурират дори трите им имена. При това положение потребителят трябва да вярва, че резултатите са достоверни. От друга страна такъв документ не може да послужи за предприемане на юридически действия за разрешаването на казуса. Ако възникне спор или проблем с предоставящият услугата или някое от изследваните лица, потребителят трудно може да търси правата си по съдебен ред, защото не разполага с доказателства за това от кои лица са иззети проби и дали процедурата е била законосъобразна. Известни са ни случаи, при които въобще не е бил извършван генетичен анализ, не се представят ДНК профили, които могат да бъдат проверени в друга лаборатория, но се дава заключение за бащинство.
Какво означава терминът „индивидуален ДНК профил“?
Съвкупност от специфични за индивида генетични характеристики, които се получават чрез мултиплексен PCR анализ на валидирани за човешка идентификация полиморфни (вариабилни, променливи) участъци от неговия геном, наречени генетични маркери (локуси). Индивидуалният ДНК профил съдържа комбинация от два алела за всеки от изследваните генетични локуси, обозначени с унифицираният им буквено-цифров код, като тази комбинация е уникална за дадения индивид. Всеки човек във всеки от изследваните генетични локуси унаследява по един алел от биологичната си майка и от биологичния си баща. Благодарение на това е възможно да се идентифицират и сравняват хора и биологични следи на генетично ниво.
Може ли ДНК тест за бащинство да бъде направен без да се изследва майката?
Да, но в този случай следва анализът да се проведе най-малко по 20 генетични маркера. Ако детето е непълнолетно, вземането на проби от него и провеждането на анализа задължително става със съгласието на неговите майка и баща, ако такъв има вписан в удостоверението му за раждане.
Какъв биологичен материал може да се използва за определяне на ДНК профил?
Тъй като полиморфните участъци, които се анализират за определяне на ДНК профил при хора и биологични следи, са част от геномната ДНК, която се намира в клетъчното ядро, всеки биологичен материал, който съдържа клетки с ядро, е подходящ за тази цел. С изключение на червените кръвни клетки, които нямат ядро, и косми без луковица, всички други клетки, респ. тъкани в човешкия организъм, са подходящи за определяне на индивидуален ДНК профил.
Възможно ли е да се определи ДНК профил като се използват предмети, употребявани от човек?
Всеки предмет, върху който са оставени биологични следи от човек, може да се ползва за извличане на неговата ДНК и последващ анализ. Например, различни битови предмети – самобръсначка, четка за зъби, използвани чаши и прибори, цигарени угарки, употребявани дъвки и др.
Колко стабилна е ДНК молекулата във времето и колко стар може да бъде материалът за изследване?
ДНК е много стабилна молекула. Тя може да бъде увредена (накъсана на фрагменти) от ултравиолетова светлина, ензими с микробиален произход, силни киселини, основи и техни производни. Условия на околната среда като оптимална за развитието на микроорганизми комбинация от температура и влага или силна слънчева светлина, способстват за по-бързото деградиране на ДНК. Поради това, колкото е по-свеж материалът за изследване, толкова по-подходящ е той за генетичен анализ. Биологични следи върху предмет или проби, които са съхранявани в продължение на месеци / години, но в суха среда без пряко слънчево нагряване или в замразено състояние (при -10°С или по-ниска температура), обикновено не са проблемни за определяне на ДНК профил. Естеството на реактивите за генетичен анализ позволява надеждна работа и с тленни останки (кости, зъби).
С какъв вид проба/материал може да се извърши лабораторен анализ за откриване на наркотици?
Лабораторно изследване за откриване и количествен анализ на наркотици по чрез газова или HPLC- хроматография с мас-спектрален детектор може да се извърши с кръвна проба и урина. Съществуват методики за анализ на косми, но те не се прилагат рутинно от българските лаборатории. С тези хроматографски методи може да се анализират сухи субстанции, таблетки, разтвори и растителна маса.
От какво зависи времевият интервал, през който може да се докаже употреба на наркотици?
Основно – от метаболизма на индивида, честотата на употреба, начинът на употреба, употребеното количество и момента на пробовземане. Тъй като наркотичните вещества са вредни за човешкия организъм, след като попаднат в него незабавно се „включват“ системите на организма за „обезвреждането“ им (метаболизиране до неактивни продукти) и отделянето им чрез урината и потта. От друга страна, различните наркотични съединения претърпяват различни метаболитни промени в организма, а някои се излъчват с урината в голяма степен непроменени. Наркотични съединения и/или техни метаболити в зависимост от видът им могат да се открият в кръвна проба в рамките на часове и до няколко дена или дори седмици след употреба – в урината.