Химически експертизи

За доказване и количествено определяне на наркотични вещества в лабораторията на Проген ООД се изследват биологични течности (кръв, урина), сухи субстанции, разтвори и растителна маса. Дейността е лицензирана от Министерство на здравеопазването съгласно ЗКНВП. Използваме газ-хроматографски методики с мас-спектрометрична детекция (GC/MS анализ).

Химическа експертиза за лична информация

Когато се изготвя химическа експертиза за лична информация, възложителят подава писмено заявление до Проген ООД по образец, който се попълва на място в лабораторията или на друго подходящо за целта място, определено от експерта, който ще извърши анализа. На всеки възложител се предоставя екземпляр от политиката на Проген ООД за защита на личните данни, който се подава заедно със заявлението, подписан от възложителя.

Вземането на проби се извършва с предоставени от Проген стерилни консумативи и е включено в цената на услугата. Възможно е експертът да вземе проби / обекти от възложителите на посочен от тях адрес или на друго подходящо за целта място, което се заплаща допълнително.

Проби / обекти се вземат и се изготвя химическа експертиза единствено със знанието и съгласието на всички лица, участващи в изследването.

Химическа експертиза по гражданско дело

Когато се изготвя химическа експертиза по гражданско дело се спазват изискванията на ГПК и разпореждането на възлагащия съд. В този случай всички проби / обекти за изследване се получават от експерта, назначен за вещо лице, или от управителя на ПРОГЕН.

Химическа експертиза по наказателно дело

Когато се изготвя химическа експертиза по наказателно дело или досъдебно производство се спазват изискванията на НПК, разпореждането на възлагащия съд, на водещия разследването или на наблюдаващия прокурор. В този случай всички проби / обекти за изследване се получават от експерта, назначен за вещо лице, или от управителя на ПРОГЕН.

Повече за химическите експертизи
Биологичен материал, който се използва за откриване на наркотични вещества

Лабораторните анализи, чрез които се откриват наркотични вещества, както и техни метаболити в тялото на жив човек, се извършват с кръвна проба и/или урина. Метаболизмът на тези несвойствени за човешкия организъм вещества е различен и зависи основно от вида на съединението, употребеното количество, честотата на употреба, изминалото време между употребата му и вземането на проба, скоростта на протичане на биохимичните процеси в конкретния организъм.

Период от време за откриване на наркотични вещества в биологични проби

След попадането им в човешкия организъм, несвойствените за него наркотични вещества се метаболизират в различна степен, обикновено в рамките на няколко часа. В резултат от този процес и в зависимост от вида на наркотичното съединение, могат да се получат метаболити, които имат или нямат психотропно действие върху централната нервна система. Тези метаболити се съдържат и откриват в кръвта на човек в рамките на няколко часа от употребата на наркотично вещество. Тъй като метаболитите се излъчват постепенно от организма чрез урината и потта заедно с непроменените наркотични съединения, в урина те могат да се открият в рамките на няколко дена след употребата им.

Обекти, които може да бъдат изследвани за наличие на наркотични вещества

В лабораторията на ПРОГЕН разполагаме с методики за газ-хроматографски анализ на сухи субстанции, включително остатък по повърхността на различни предмети, разтвори на наркотични вещества или техни прекурсори, и растителна маса, включително обработена с разтвор на наркотично вещество. Благодарение на това се открива и се определя процентното съдържание на активно действащият наркотичен компонент в изследвания обект.