ДНК експертизи и тестове

В ДНК лаборатория ПРОГЕН всички генетични анализи се извършват с валидирани за човешка идентификация набори от реактиви, които са разработени съгласно препоръките на ENFSI и Интерпол, и са възприети като стандарт на световно ниво.

За целите на ДНК идентификация, определяне на произход или биологично родство можем да изследваме всеки биологичен материал с човешки произход (кръв, слюнка, тъкан, сперма, кости, зъби, косми) както и предмети, носители на такъв биологичен материал (петна, угарки, четка за зъби, самобръсначка, ползван битов предмет).

Представените в експертизата индивидуални ДНК профили могат да се проверят във всяка друга лаборатория, работеща по утвърдените световни стандарти. Получените от нас ДНК профили са съвместими с националната ДНК база данни, поддържана от МВР, както и с базите данни на други държави.

На лаборатория „Проген“ може да заявите следните услуги:

 • определяне на бащинство / майчинство
 • определяне на биологично родство между две или повече лица
 • определяне на биологично родство по бащина линия (профилиране по У-хромозома, само за лица от мъжки пол)
 • определяне на биологично родство по майчина линия (чрез секвениране на митохондриална ДНК)
 • сравнителен анализ на хистологичен препарат и лице
 • определяне на индивидуален ДНК профил (на лице или обект, включително инкриминиран материал)
 • доказателствен тест за наличие на човешка кръв, сперма или слюнка върху обект

ДНК експертиза за лична информация

За изготвяне на ДНК експертиза за лична информация, възложителят подава писмено заявление до ПРОГЕН по образец. Заявлението се попълва на място в лабораторията, при някой от сътрудниците ни в страната или в  домашни условия. Всеки възложител предварително се запознава с политиката на Проген ООД за защита на личните данни и подава подписан един екземпляр от документа заедно със заявлението за изготвяне на ДНК експертиза.

Вземането на проби за ДНК анализ се извършва неинвазивно с предоставени от ПРОГЕН стерилни тампони и е включено в цената на услугата. Възможно е експертът да вземе проби и/или обекти от възложителите на посочен от тях адрес, което се заплаща допълнително.

Всички услуги и изготвянето на ДНК експертиза се извършват само със знанието и съгласието на всички лица, участващи в изследването.

ДНК експертиза по гражданско дело

При изготвяне на ДНК експертиза по гражданско дело се спазват изискванията на ГПК и разпореждането на възлагащия съд. В този случай всички проби/обекти за изследване се получават от експерта, назначен за вещо лице по делото, или от управителя на Проген ООД.

ДНК експертизи по досъдебни производства и наказателни дела

При изготвяне на ДНК експертиза по досъдебно производство или наказателно дело се спазват изискванията на НПК, разпореждането на възлагащия съд, на водещия разследването или на наблюдаващия прокурор. В този случай всички проби/обекти за изследване се получават от експерта, назначен за вещо лице по досъдебното производство / наказателното дело или от управителя на Проген ООД.

Повече за ДНК експертизите и тестовете

Геном на биологичните организми

ДНК (дезоксирибонуклеинова киселина) е носител на генетичната информация при човека, другите висши организми и низшите организми с изключение на някои вируси. Молекулата на ДНК се намира в клетъчното ядро и е еднаква за всички клетки на даден организъм. Тя се нарича още геномна или ядрена ДНК.

Геномната ДНК на всеки човек е съставена от нуклеотиди и се формира в резултат от случайното комбиниране на генетичен материал от неговите биологични родители, като половината от нея се унаследява от майката, а втората половина – от бащата. Тази комбинация е уникална за всеки индивид. Само еднояйчните близнаци правят изключение от това правило – те имат идентична геномна ДНК.

Поради това генетичният анализ (популярно наричан „ДНК тест“) за определяне на бащинство, майчинство, произход или биологично родство, може да бъде направен с разнородни видове проби, които съдържат ядрени клетки (букална лигавица, бели кръвни клетки, луковица на косъм, тъкан). Именно от ядрените клетки се изолира геномната ДНК, необходима за определяне на индивидуалния ДНК профил на един човек.

Генетични маркери (локуси)

Около 99.7% от геномната ДНК на хората е идентична по отношение на първичната си структура (секвенция). Това е частта от ДНК молекулата, която съдържа кодираща информация (гени) за синтез на клетъчни белтъци и регулаторни участъци за тази цел.

Индивидите се различават по останалите 0.3% от геномната си ДНК, които не кодират белтъци, не са регулаторни и са променливи (вариабилни, полиморфни). Вариабилността на тези участъци се изразява в определен брой повторения на сегмент от няколко нуклеотида, наречен „къс тандемен повтор“ (short tandem repeat или съкратено „STR“). Те се използват като генетични маркери (локуси) за идентификация на хора и биологични следи. Дължината на един STR се нарича „алел“. Всеки човек има по два алела във всеки генетичен локус, унаследени по един от биологичната му майка и от биологичният му баща. Възможно е двата алела в един локус да са еднакви – това състояние се нарича „хомозиготност“. Възможно е те да са различни – това състояние се нарича „хетерозиготност“.

Съгласно световно възприетата номенклатура, генетичните локуси за идентификация на хора се обозначават с унифициран буквено-цифров код, а алелите с число, показващо броят повторения на съответния STR. Съвкупността от изследваните генетични локуси и индивидуалната двойка алели за всеки от тях формира уникалният ДНК профил на един човек.

Принцип на молекулярно-генетичния (ДНК) анализ за идентификация

 • Чрез мултиплексна полимеразна верижна реакция (PCR) се амплифицират и бележат флуоресцентно 15 или повече от известните човешки генетични маркери (STR), които се използват за ДНК идентификация. Получената смес от ДНК-фрагменти с различна дължина и флуоресцентен белег се разделя чрез капилярна електрофореза и резултатът се анализира със специализиран софтуер.
 • По този начин се получават индивидуалните ДНК профили на изследваните лица, които след това се сравняват.

Определяне на бащинство

 • Получените индивидуални ДНК профили на майка, дете и предполагаем баща се подлагат на сравнителен анализ, за да се определи дали изследваният мъж е биологичен баща на детето.
 • Ако при два или повече от изследваните локуси не се установи съвпадение между немайчин алел от профила на детето и алел от ДНК профила на предполагаемия баща, то последният се изключва като биологичен родител на изследваното дете.
 • Когато се установи, че при всички изследвани генетични локуси (допуска се изключение само за един локус, тъй като несъответствието може да се дължи на мутация в детския геном) има съответствие между немайчин алел от профила на детето и алел от ДНК профила на предполагаемия баща, се прави статистическа оценка за вероятността за бащинство. Тази оценка се извършва със специализиран софтуер и включва:
 1. определяне индекса за бащинство (PI) за всеки локус като се отчитат разпределението на алелите между изследваните лица и алелните честоти за съответната популация;
 2. определяне на общият индекс за бащинство, а именно:
  PI(общо) = PI(локус 1) x PI(локус 2) х PI(локус N);
 3. определяне вероятността за бащинство по формулата на Есен-Мьолер (PP=PI/PI+1) с възприета предварителна вероятност за бащинство 50%. Вероятността за бащинство се изразява като число между нула и единица. Колкото това число е по-близо до единицата, толкова по-голяма е вероятността за бащинство.
 • Определяне на бащинство може да бъде извършено и без да се изследва майката на детето, но задължително по 20 или повече генетични маркера.